Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Podmiotem przetwarzającym dane osobowe, przekazane za pośrednictwem strony internetowej www.dom-optymalny.pl oraz www.dlaciebie.dom-optymalny.pl jest: Statero Sp. z o.o.
 ul. Czarkowska 23
43-262 Radostowice
 tel. 32 30 80999
 optymalny@statero.eu, zwana dalej Spółką.
Użytkownik wyżej wskazanych stron internetowych jako administrator danych osobowych powierza Spółce, jako przetwarzającemu, zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (zwanego dalej RODO) swoje dane osobowe do przetwarzania na zasadach, w zakresie i w celu określonym w treści wyżej wymienionych stron internetowych i ewentualnych zawartych w późniejszym czasie umów. Spółka będzie przetwarzała dane osobowe Użytkownika, powierzone w oparciu o używanie przez niego wyżej wymienionych stron internetowych lub zawartych w późniejszym czasie umów, tj. imię i nazwisko Inwestora oraz jego numer PESEL, w zakresie wykonywania takich operacji na powierzonych danych jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: Urzędy Państwowe, przed którymi Spółka będzie występowała w imieniu Użytkownika, w związku z realizacją zawartej uprzednio umowy bądź na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez Użytkownika oraz pracownicy i współpracownicy Spółki. Powierzone przez Inwestora dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji umów, w sposób zgodny z jej postanowieniami i jedynie przez czas jej trwania, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo Rzeczpospolitej Polskiej nakazują przechowywanie danych osobowych. Charakter przetwarzanych danych będzie obejmował przetwarzanie danych osobowych w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z umowami, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt:

Statero Sp. z o.o.
 ul. Czarkowska 23
, 43-262 Radostowice 
32 30 80 999 optymalny@statero.eu